• 64 Views
 • May 03, 2024
 • 48 mins read

เส้นทางของ PEA สู่การเป็นองค์กรด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืน

การดำเนินการของ PEA ที่ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม (Environmental)

 • บริหารจัดการทรัพยากรและสินทรัพย์

PEA มีระบบการจัดการพลังงานที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ในการดำเนินงานตามภารกิจและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการลดต้นทุนในการดำเนินงานบำรุงรักษา เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่

PEA

 • การบริหารการใช้พลังงานภายในอาคาร (BEM : Building Energy Management)

PEA ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามการใช้พลังงานของสำนักงานทั่วประเทศ เพื่อวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให้การใช้พลังงานมีความคุ้มค่ามากที่สุด

PEA

 • Modern Warehouse

PEA มีระบบการจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์ภายในคลังพัสดุ ด้วยเทคโนโลยี RFID  และ Barcode

 • ช่วยลดกระบวนการตรวจนับพัสดุด้วยมือ และเชื่อมโยงกระบวนงานต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน
 • การติดตั้งชั้นวางของแบบ Micro Racking เพื่อความสะดวกในการจำแนกประเภทของพัสดุ

 

PEA

 • เป็นส่วนหนึ่งของการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

PEA Carbon Neutrality Roadmap

PEA กำหนดกิจกรรมและเป้าหมายเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการลดการใช้พลังงานและการปล่อยคาร์บอน โดยมีหมุดหมายสำคัญในการสร้างและพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็น Grid Modernization และ Digital Grid ในปี 2040  และจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดมากกว่า 75% ในปี 2050

PEA ตระหนักถึงผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยการลดหรืองดเว้นกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เน้นใช้พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินงานตามภารกิจและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง พร้อมทั้งชดเชยคาร์บอนในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อบรรลุ Carbon Neutrality พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ของประเทศ

 • สนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

พัฒนากระบวนการดำเนินงานตามภารกิจและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ด้วยการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผลิตภัณฑ์หมุนเวียน มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าหรือยาวนานที่สุด เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน

PEA

PEA มุ่งมั่นพัฒนาสู่สำนักงานสีเขียว (PEA Green Office)

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม PEA มุ่งมั่นพัฒนาสำนักงานสู่ “Green Office” เน้นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและทรัพยากร การลดปริมาณขยะและสารเคมีอันตราย การส่งเสริมการใช้ซ้ำ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย PEA สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 11,000 ตัน Co2 (ปี 2564 – 2566) ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการของ PEA ที่ครอบคลุมมิติสังคม (Social)

 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

PEA สร้างประสบการณ์ที่ดีของการให้บริการ มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มให้มีความพึงพอใจสูงสุด ด้วยการเพิ่มคุณภาพการให้บริการ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความสะดวกให้ลูกค้าอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีช่องทางให้ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหา ให้คำแนะนำ หรือชื่นชม เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและองค์กร

PEA

 • PEA Smart Plus

เป็น Application ที่ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของตน จ่ายค่าไฟฟ้าแบบออนไลน์ ขอรับและติดตามการให้บริการ รวมทั้งยังสามารถแจ้งเหตุขัดข้อง ให้คำแนะนำในการบริการ หรือแจ้งร้องเรียนเพื่อให้ PEA ปรับปรุงการให้บริการผ่านระบบ PEA-VOC System ซึ่งนอกจาก PEA Smart Plus แล้ว ยังสามารถแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ pea.co.th หรือ 1129 PEA Contact Center ได้

 • ให้ความสำคัญกับการคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยชุมชน

PEA มุ่งพัฒนาการดำเนินงานให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่น ๆ ควบคู่กับการจัดกิจกรรม/โครงการที่สร้างความตระหนักรับรู้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัดอย่างสม่ำเสมอ

PEA

 • โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”

PEA ตรวจสอบและจัดการปรับปรุงไฟฟ้าภายในบ้านให้ชุมชน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

PEA

 • โครงการ “ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน

PEA สนับสนุนเครื่องยนต์เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

PEA

 • โครงการ “PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน

PEA สนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Pump

 • บริหารจัดการทุนมนุษย์

PEA พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างสังคมในการทำงานอย่างมืออาชีพ ด้วยระบบการทำงานที่สร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

PEA กำหนดให้ทุกการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเคารพในสิทธิมนุษยชน ด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

PEA

 • รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

  ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรรัฐวิสาหกิจดีเด่น

PEA ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่นในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน จัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 • ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงระบบไฟฟ้าด้วยคุณภาพที่เท่าเทียม

PEA ดำเนินการขยายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับจัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างเท่าเทียม เพื่อให้ประชาชนทุกคนในประเทศสามารถเข้าถึงการบริการไฟฟ้าที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือของ PEA

 • คำนึงถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

PEA มีระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย เป็นไปตามมาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน เพื่อลดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ให้น้อยที่สุดหรือหมดไป

PEA

 • KYT (Kiken Yoshi Trining)

เป็นกิจกรรมสำคัญของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าที่ต้องทำก่อนการดำเนินการทุกครั้ง ซึ่งเป็นการทบทวนความพร้อมก่อนการทำงาน และเป็นการสร้างจิตสำนึกร่วมกันในทีมให้ตระหนักถึงความปลอดภัย และประเมินหรือคาดการณ์อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

PEA

 • สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

PEA ตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวัง และยกระดับความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยมีระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาด สร้างผลกระทบในเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินงาน

PEA

การลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ใช้ไฟฟ้า

PEA

การทำ MOU ในการดำเนินการร่วมกัน

นอกจากนั้น PEA มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล สนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นและการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการในพื้นที่ให้บริการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การจ้างงาน และการสร้างรายได้ในระดับชุมชน ส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน (Green Financing) ด้วยการพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนรูปแบบตราสารหนี้ ส่งเสริมความยั่งยืนที่มุ่งพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และการมีธรรมาภิบาลที่ดี Environmental Social and Governance Bond (ESG Bond)

PEA

การจัดงานกีฬากระชับความสัมพันธ์

PEA

การจัดทำสาธารณประโยชน์

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือในการดำเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กร

การดำเนินการของ PEA ที่ครอบคลุมมิติธรรมาภิบาล (Governance)

 • พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงด้วยการปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ

PEA เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี พลังงาน อุตสาหกรรม สภาพภูมิอากาศ และด้านอื่น ๆ ที่มีนัยสำคัญในอนาคต มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพสูงขึ้น ในราคาที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อยกระดับชีวิตของผู้ใช้ไฟฟ้า รวมถึงเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วน

PEA

 • PEA Volta

PEA Volta คือ บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า เปิดให้บริการตลอดเส้นทางหลัก เพื่อรองรับการเดินทางทั่วประเทศ ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้งาน PEA Volta Changing Station และชำระค่าบริการได้ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Volta ซึ่งครบจบทุกเรื่องการชาร์จ EVs ในแอปเดียว

PEA

 • PEA Solar Rooftop

บริการติดตั้ง Solar Rooftop แบบครบวงจร ตั้งแต่สำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ โดยทีมงานมืออาชีพ โดยลูกค้าสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาหรือบริการด้วยการลงทะเบียนในเว็บไซต์ ติดต่อที่สำนักงาน PEA หรือโทร. 1129 PEA Contact Center

 • นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ

PEA ให้ความสำคัญกับการนำการวิจัยและนวัตกรรมมาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญในการดำเนินงานตามภารกิจและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้นำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการดำเนินงาน และคำนึงถึงผลลัพธ์งานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ (Commercialized)

PEA

 • Pupaplug

Pupaplug คือ ผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจอัดประจุไฟฟ้าสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเปลี่ยนที่ว่าง หรือจุดจอดรถในสถานประกอบการของตนให้เป็นสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

PEA

 • รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

  ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรรัฐวิสาหกิจระดับรางวัลเกียรติคุณ งานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2566

รางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่บริหารจัดการโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้เพื่อคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ กระบวนการ ไปจนถึงระดับโครงสร้าง

 • ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามั่นคงและมีเสถียรภาพ

PEA  ยกระดับคุณภาพของระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการรองรับการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจภายในประเทศ และพื้นที่ห่างไกลของประเทศ มุ่งพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

PEA

Smart Meter 

มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่ไม่ใช่แค่เรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูทันสมัยขึ้น แต่ยังช่วยในเรื่องของการติดตามการใช้ไฟฟ้าได้จากทุกสถานที่ ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ช่วยให้รู้พฤติกรรมการใช้ไฟ และสามารถวางแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณค่าไฟในแต่ละเดือนได้

PEA

Smart Grid

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับระบบไฟฟ้าในการบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้า รองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่กระจายอยู่ทั่วไปมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 • ข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความปลอดภัยสูงสุด

PEA ดำเนินการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการป้องกันและรับมือเหตุการณ์ที่เป็นภัยคุกคาม ตามกรอบมาตรฐานในระดับสากล และได้กำหนดให้มีการเฝ้าระวัง ตอบสนองและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เหมาะสม โดยเฉพาะการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด (Critical Infrastructure) ให้ครอบคลุมการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และการรักษาสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของระบบสารสนเทศ

PEA

 • ISO/IEC 27001 : 2013

PEA ได้ผ่านการรักษาสภาพใบรับรอง (Recertification Audit) ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 : 2013 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560

 • ITA Award 2023
PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คว้าอันดับ 1 ผลประเมิน ITA ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ระดับ AA ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน

 • ดำเนินการด้วยธรรมาภิบาล

PEA ดำเนินภารกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

นอกจากนั้น PEA ยังส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือผูกขาดทางผลประโยชน์ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

TAG