resources

PEA DIGITAL TRANSFORMATION

ดูไฟล์

ตารางค่าบริการอัดประจุไฟฟ้า (2564)

ดูไฟล์

ตารางค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า (2563)

ดูไฟล์

คู่มือการขอใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา ผ่านอินเตอร์เน็ต (e-Service)

ดูไฟล์

ความรู้ในการคิดค่าไฟฟ้า และ ค่า Ft

ดูไฟล์

คู่มือการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

ดูไฟล์

มาทำความรู้จักกับ PEA Solar Hero Application กันเถอะ

ดูไฟล์

คู่มือการใช้งาน โปรแกรม PEA Smart Plus (User Guide For PEA Smart Plus Application)

ดูไฟล์

คู่มือป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง

ดูไฟล์

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563-2567

ดูไฟล์

คู่มือการขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า (จังหวัด สกลนคร)

ดูไฟล์

คู่มือ รักชีวิต ติดตั้งสายดิน

ดูไฟล์

การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท (คู่มือประชาชน)

ดูไฟล์

ข้อกำหนดการเชื่อมต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า พ.ศ. 2563

ดูไฟล์

การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

ดูไฟล์
1 2