• 151 Views
  • March 06, 2024
  • 11 mins read

มารู้จักกับ ‘มิเตอร์ไฟฟ้า TOU’ ตัวช่วยประหยัดค่าไฟ

หน้าร้อนทีไร นอกจากจะร้อนกายไม่สบายตัวแล้ว บิลค่าไฟฟ้ายังทำกระเป๋าเงินร้อนฉ่าตามไปด้วย เราจึงอยากพาไปรู้จักกับบริการมิเตอร์ไฟฟ้า TOU (Time of Use Tariff) อีกบริการของ PEA ซึ่งจะคิดค่าไฟตามช่วงเวลาที่ใช้ เหมาะกับผู้ที่ใช้ไฟน้อยหรือใช้ไฟในช่วง Off-Peak (ช่วงที่ค่าไฟราคาถูก)
รายละเอียดเป็นยังไง เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมิเตอร์ TOU มาให้แล้ว

ตึกเปิดไฟกลางคืน

1. คิดค่าไฟฟ้าตามระยะเวลาที่ใช้ (Time of Use)

จุดเด่นของมิเตอร์ไฟฟ้า TOU คือ จะคิดอัตราค่าไฟฟ้าตามระยะเวลาที่แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 

  • ช่วงคนใช้ไฟเยอะ (On-Peak) 09:00 – 22:00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ และวันพืชมงคล เป็นช่วงที่ค่าไฟมีราคาสูง เพราะความต้องการใช้ไฟสูง 
  • ช่วงคนใช้ไฟน้อย (Off-Peak) 22:00 – 09:00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ และวันพืชมงคล เป็นช่วงที่ค่าไฟราคาต่ำ และช่วงเวลา 00.00-24.00 วันเสาร์-อาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ วันพืชมงคลที่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย)

2. ไม่ได้เหมาะกับทุกคน

มิเตอร์ไฟฟ้า TOU นั้น เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยอยู่บ้านในช่วงกลางวัน และมักใช้ไฟในช่วงเวลา Off-Peak ซึ่งหากคุณอยู่ประเภทดังกล่าว การเปลี่ยนมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า TOU จะช่วยประหยัดค่าไฟได้จริง

มิเตอร์

3. ใครบ้างที่ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า TOU

PEA รองรับผู้ใช้ไฟฟ้าหลายประเภท เช่น บ้านอยู่อาศัย กิจการหรือธุรกิจ และโรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้แต่ผู้ใช้ไฟฟ้าบางรายที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือจัดการการใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมตามช่วงเวลา Off-Peak เช่น ลดการใช้ไฟฟ้าหรือหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้ามากในช่วง Peak เป็นต้น

4. ขั้นตอนการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า TOU

ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องแจ้งขอเปลี่ยนมิเตอร์ 1 เฟส ให้เป็นมิเตอร์แบบ TOU จากนั้นทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้อัตรา TOU ยื่นต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสังกัด พร้อมเตรียมเอกสาร ดังนี้

กรณี นิติบุคคล

  • หนังสือรับรองบริษัท
  • บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีสิทธิลงนาม
  • ทะเบียนบ้านที่ขอใช้ไฟ

กรณี บุคคลธรรมดา

  • บัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน

หลังยื่นเอกสารแล้ว PEA จะแจ้งเรียกเก็บค่าใช้จ่าย และจะนำมิเตอร์ TOU ไปสับเปลี่ยนให้หลังผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าบริการ ส่วนค่าไฟฟ้าจะคิดอัตรา TOU ในเดือนถัดไป

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า TOU

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เลือกใช้อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of User: TOU meter)

อัตรามิเตอร์

5. อัตราค่าไฟฟ้าของมิเตอร์ไฟฟ้า TOU

จะคิดแตกต่างกันตามประเภทของที่อยู่อาศัยทั้งหมด 8 ประเภท ได้แก่ บ้านเรือน กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร สูบน้ำเพื่อการเกษตร และไฟฟ้าชั่วคราว ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องติดตั้งมิเตอร์ TOU เพื่อใช้กระแสไฟฟ้าก่อน จึงจะทราบว่าทางการไฟฟ้าในพื้นที่กำหนดให้คิดค่าไฟฟ้าในอัตราประเภทใด

ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก PDF