• 49 Views
  • October 28, 2020
  • 3 mins read

PEA เดินหน้ารณรงค์คนไทยปรับพฤติกรรมใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย

โครงการเซฟไทย (SAFE SAVE THAI) มุ่งเน้นส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายสำคัญ คือสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย สนับสนุนให้ทุกวันของทุกคนเป็นวันที่สว่างสดใสตามสโลแกน Brightness for life quality สว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย

นับเป็นหนึ่งโครงการที่ PEA เดินหน้าผลักดันเพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและประเทศชาติ นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และงานบริการด้านพลังงานไฟฟ้าที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และพร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 7 อย่างมั่นคง

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)